تبلیغات

تعرفه تبلیغات در سایت پایگاه خبری عصر شمال

info@asreshomal.com

 ۵۰۰۰۰ = ماهانه پنجاه هزار تومان